شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش
شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.64015

چکیده
  با توجه به نوع اقلیم و رونق کشاورزی دشت شوشان، به نظر می‌آید که سیستم اقتصادی دوره‌ی آغاز ایلامی شبیه ‌به جوامع فئودالی است. در چنین سیستم‌هایی، دولت خان‌سالار محلی همچنین قدرت موازی مذهبی بخش وسیعی ...  بیشتر