بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر
بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.73100

چکیده
  موضوع این پژوهش بررسی معماری صخره­ ای بر اساس الگوهای تدفین دوره ساسانی است. در این دوره در راستای عمل به دستورات و فرامین دین زرتشت، ازآنجایی‌که خاک یک عنصر مقدس به‌حساب می‌آمده، برای جلوگیری از ...  بیشتر