استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ
استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71096

چکیده
  حوزه فرهنگی فارس دارای چشم­انداز­های گوناگونی شامل مناطق کوهستانی و سرد، مناطق معتدل مرکزی و مناطق گرم و خشک جنوبی است که به سواحل شمالی خلیج­فارس محدود می­شود، جهت تحلیل بهتر فرهنگ­های پیش­ازتاریخ ...  بیشتر