مطالعات باستان گیاه شناسی در محوطه فیض آباد در شهرستان آران و بیدگل.
مطالعات باستان گیاه شناسی در محوطه فیض آباد در شهرستان آران و بیدگل.

نرجس خان فینی؛ رضا نوری شادمهانی؛ محسن جاوری؛ مصطفی سرلک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.356585.143190

چکیده
  باستان‌گیاه‌شناسی یکی از علوم میان رشته‌ای در باستان‌شناسی است. این علم به مطالعه بقایای گیاهی در بافت‌های باستان‌شناسی می‌پردازد. بر اساس مطالعات یافته های گیاهی، موضوعاتی مانند معیشت مردم، کشاورزی، ...  بیشتر