بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی
بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 155-167

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.215741.142330

چکیده
  در پژوهش حاضر سعی شده است تا با بررسی و مطالعه­ی پتروگرافی ده قطعه­ از سفالینه­های لعاب­دار مربوط به دوران اسلامی مکشوفه از شهر تاریخی بلقیس اسفراین، به بررسی تفاوت­ها و شباهت­های ساختاری ...  بیشتر