گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی
گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.211719.142309

چکیده
  تلاش پادشاهان ساسانی در احداث شهرها به‌ اندازه‌ای درخشان بود که به‌‌نام هر یک از آن‌ها یک یا چند شهر به ثبت رسیده است. چنان‌که از منابع تاریخی برمی‌آید، جندی­شاپور یکی از شهرهای مشهور شاپور اول ...  بیشتر