تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه
تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه

جواد شکاری نیری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 91-109

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61771

چکیده
  پس از کاوش در سایت ویران رصدخانۀ مراغه، غیر از شالوده­هایی با پلان­های مدور، چیز دیگری از ساختارمعماری آن یافت نشد. با گذشت حدود 40 سال، طرح و شکل برخی از واحدهای نجومی رصدخانه، مشخص نبود. حفار رصدخانه ...  بیشتر