نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس
نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71115

چکیده
  منطقه فارس به‌عنوان یک حوضه آبریز درون جاری با داشتن فراوانی نسبی هرزاب‌ها و رودهای دائمی، بخصوص رود کر و سیوند از گذشته تاکنون استقرارگاه­های متعددی را به وجود آورده و مطالعات آن در دوره باکون نیز ...  بیشتر