تأملی بر تاریخ سیاسی اشکانیان هند بر اساس منابع سکه شناسی
تأملی بر تاریخ سیاسی اشکانیان هند بر اساس منابع سکه شناسی

طاهره عزیزی پور

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 187-203

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.277123.142690

چکیده
  حکومت اشکانیان هند حکومت چندان شناخته شده‌ای نیست. از این دولت در تاریخ اساطیری و در کتب تاریخی صدر اسلام نامی برده نشده است. آنان بر قلمرویی که پیش از آنها هند و یونانی‌ها و سپس هند و سکایی‌ها حکومت ...  بیشتر