فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دورة سلجوقی و مکشوفه از قلعه کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دورة سلجوقی و مکشوفه از قلعه کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 129-143

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50400

چکیده
  یکی از مسائل مهم در زمینة بررسی و حفاظت آثار چرمی، مطالعة ساختاری در جهت شناسایی فرآیند تولید و مواد مورد استفاده در ساخت اثر است. در این راستا، یک مشک چرمی تاریخی منسوب به دورة سلجوقی و مکشوفه از قلعه ...  بیشتر