سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان
سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان

زهره جوزی؛ رضا مهرآفرین

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50394

چکیده
  سیستان یکی از مناطق بسیار مهم دورة اشکانی در باستان­شناسی ایران به­شمار می­رود. این منطقه در تاریخ سیاسی و فرهنگی دورة مذکور به لحاظ حاکمیت یونانی­های باختر، ورود سکاها، حضور خاندان پرقدرت سورن­پهلو ...  بیشتر