ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی
ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 35-51

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61724

چکیده
  شهرهای کهن ایران، در کنار نقش ارزشمند فرهنگی، نشان­دهندۀ جریان زندگی مردمان هستند و هر یک از قسمت­ها و فضاهای آن، بخشی از ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و مذهبی جامعه را نشان می­دهند. ...  بیشتر