نویسنده = محمّدامین میرقادری
تعداد مقالات: 3
1. گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 247-266

10.22059/jarcs.2020.256044.142556

محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی


2. استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-74

10.22059/jarcs.2019.71096

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی


3. تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 127-144

10.22059/jarcs.2013.35948

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد