قرائت خط خرده¬سفال کتیبه¬دار تپه هگمتانه
قرائت خط خرده¬سفال کتیبه¬دار تپه هگمتانه

رسول بشاش کنزق

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.35924

چکیده
  اصطلاح خط فارسی میانه یا پهلوی ساسانی و پارسیک، چه از نوع کتیبه­ای و چه کتابی آن، برای همة محققین خط و زبان، به خصوص محققین خط و زبانشناسی تاریخی و همچنین باستان­شناسی و تاریخ، آشنا است. لیکن یک مورد ...  بیشتر