آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی
آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 271-291

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.274985.142673

چکیده
  تاکنون دربارۀ روحانیان، سلسله ­مراتب، نقش و جایگاه آن­ها در دوران ساسانی پژوهش­ های بسیاری صورت گرفته و از رهگذر این پژوهش­ ها اطلاعات معتنابه اگرنه زیادی در دست است. عمدۀ این آگاهی­ ها از شواهد ...  بیشتر