تصحیح پلان به همراه  مستندنگاری پلکان کاخ ویران شده اردشیر سوم 
در تخت جمشید
تصحیح پلان به همراه مستندنگاری پلکان کاخ ویران شده اردشیر سوم در تخت جمشید

افشین یزدانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32125

چکیده
  بر روی بلندترین بخش محوطه تختگاه شهر پارسه (تخت جمشید) در حدود نیمۀ قرن چهارم پیش از میلاد کاخی ساخته شد که دارای ایوان و پلکانی گسترده رو به حیاط کاخ موسوم به «هدیش» بود که البته امروزه جز آثار شکسته ...  بیشتر