سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن
سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن

بهرام آجورلو؛ وحید عسکرپور

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32114

چکیده
  بر مبنای نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن فلات ایران، پیدایش و گسترش سنت سفالگری خاکستری- سیاه رنگ در اواخر هزارۀ دوم ق. م نشانۀ مهاجرت مردمانی تازه‌ وارد است که از فراسوی کوهستان قفقاز بزرگ آمده و با گذر ...  بیشتر