شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی 
در استان  ماد بزرگ  با روش PIXE
شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمد نایب پور؛ بیتا سودایی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 79-88

چکیده
  با مطالعة ترکیب درصد فلزّی مسکوکات نقره‌ای می‌توان به تحلیل و توضیح مکانهای ضرب سکّه و شناسایی معادن آنها پرداخت. از سوی دیگر در دور? اشکانیان برای اولین بار شاهد نام ضرابخانه بر روی مسکوکات هستیم که ...  بیشتر