مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی
(استان چهارمحال و بختیاری)
مطالعات باستان‌شناسی در حوضة آبخیز کارون شمالی (استان چهارمحال و بختیاری)

علی اصغر نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 161-175

چکیده
  استان چهارمحال‌ و بختیاری، محدوده‌ای معادل یک درصد از مساحت ایران را در بر گرفته و منطبق بر حوضة آبریز شمالی رود کارون، یعنی یکی از مهمترین شریانهای حیاتی جنوب غربی کشور است. به دلایل متعدّد، جایگاه ...  بیشتر