تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی
 و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته
تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته

حکمت¬ا... ملّاصالحی؛ سیما یدالهی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، ، صفحه 185-198

چکیده
  شکاف موضوعی (Dichotomy) از جمله معضلات جدّی در مطالعات باستان شناختی است؛ معضلی که بیش و کم، همة رشته‌ها و دانشهای انسانی و اجتماعی و تاریخی و حتّی برخی از دانشهای طبیعی نیز با آن رویارویند. لیکن این معضل ...  بیشتر