تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی
تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، ، صفحه 119-133

چکیده
  ترکیب مدرک باستان شناختی ازجمله مفاهیمی است که تاکنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. باستان‌شناسان مکاتب فکری گوناگون، به روش‌های متفاوت، این مفهوم را به مثابه یک مدل و ابزار زبانی برای ارائة شواهدباستان ...  بیشتر