شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟)
 جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران
شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران

سجاد علی بیگی؛ شکوه خسروی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، ، صفحه 85-108

چکیده
  مطالعه و درک ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع عصر آهن، یکی از جنبه‌های مهم مطالعات باستان شناسی این دوره به شمار می‌رود. تاکنون پژوهشهای باستان شناختی عصر آهن ایران تا حدّ زیادی به مطالعه ...  بیشتر