نشریة مطالعات باستان‌شناسی

نشریة مطالعات باستان‌شناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه‌ای علمی است که در سال در دو شماره منتشر می­شود.

1- ویژگی‌های کلّی مقاله

 - مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

- مقاله نباید در نشریه دیگری منتشر شده باشد و  تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.

- چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّة مجله است.

-پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده (نویسندگان) است.

- مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

- مقاله نباید از 28 صفحة با انضمام چکیده مبسوط و فینگلیش منابع بیشتر باشد.

- نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، رایانامه و شمارة تلفن نویسنده در صفحۀ جداگانه‌ای ضمیمه شود.

- ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی دانشگاه تهران به نشانی https:// jarcs.ut.ac.ir امکان­پذیر است. برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت‌نام کنید.

 - عناوین جدول‌ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه‌ها، طرح‌ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.

2-اجزای مقاله

ـ عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

ـ مشخصات نویسنده: شاملِ نام و نام­ خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و تحصیل.

ـ چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌های پژوهش. لازم به ذکر است چکیدة مقاله باید 350-300 واژه باشد.

ـ واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی است که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه‌ها است.

ـ مقدمه: شامل طرح مسئلة اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال، سوابق پژوهشی در حیطة مسئلة مورد­نظر مطرح شود.

ـ روش بررسی: شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وی در این زمینه است.

ـ بحث و نتیجه‌گیری و تشکّر: شامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه‌گیری با روش منطقی، مفید و روشنگر مسئلة مورد پژوهش است و می­تواند با جدول، تصویر و نمودار و... همراه باشد. در پایان این بخش، نویسنده می‌تواند راهنمایی دیگران را ـ که در نوشتن مقاله مؤثر بوده­اند ـ یادآوری و از ایشان مختصراً سپاسگزاری کند.

ـ پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می‌آید.

ـ منابع: فهرست­نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه‌نامۀ مجلّه متد سایت ایرانیکا یار شاطر تنظیم شود.

ـ چکیدۀ انگلیسی: چکیدة انگلیسی باید عیناً ترجمة چکیدة فارسی بین 300-تا 350 باشد.

-چکیدۀ مبسوط انگلیسی: این چکیده باید در 1200 کلمه تنظیم شود که شامل طرح مسئله- اهمیت مسئله- اهمیت موضوع- سؤال اصلی –شیوه پژوهش و شرحی مختصری از نتایج تحقیق و دادهای تحقیق همراه ارجاع به برخی از منابع و عکس‌های و تصاویر مجهز شده باشد.

3-شیوۀ تنظیم متن

- مقاله باید با قلم (فونت) ب- نازنین و اندازة 13، فاصله بین خطوط 1 (single) و در فرمت word نوشته شده باشد. همچنین فاصله از بالا و پایین صفحه 35/3 سانتی­متر و از راست و چپ، هر کدام 3 سانتی­متر باشد.

چکیده، واژه‌های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید با اندازۀ 11 نوشته شود.

- ابتدای هر بند، با نیم سانتی­متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.

- نقل‌قول‌های مستقیم بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی­متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

- بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می‌شود. عنوان هر بخش اصلی و زیر بخش‌ها باید با یک سطر سفید از متن جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.

- شمارۀ پی‌نوشت‌ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله‌دار باشد و از افراط در دادن پی‌نوشت اجتناب شود.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده‌اند، در پی‌نوشت به این مطلب اشاره شود.

4-شیوة ارجاع به منابع

- ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می­شود از معتبرترین منابع استفاده شود.

- هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی اولی و مرجح است.

- در مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده­اند، ارجاع داده می‌شود.

4-1- ارجاع داخل متن مقاله

 نام­ خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شمارة صفحه یا صفحات؛

  مثال فارسی: (ملک شهمیرزادی، 54:1388)

  لاتین: (Smith 1999: 33)

4-2-ارجاع پایانی (منابع)

4-2-1- ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلّف یا نام اشهر، نام مؤلّف، ­تاریخ نشر (درون پرانتز)،  نام کتاب، نام و ­نام خانوادگی مترجم یا مصحّح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژه «انتشارات»).

-نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین از سیاه کردن (بولد) یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنید.

4-2-2-ارجاع به مقاله

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز)، عنوان مقالة مورد استفاده (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجلّه)، دوره یا سال انتشار، شماره، شمارة صفحات مقاله.

- عنوان مقاله تنها در گیومه قرار می­ گیرد و کج و سیاه نمی‌شود.

4-2-3- ارجاع به پایان‌نامه

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، سال دفاع (داخل پرانتز)، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو.

- نام رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) نوشته می‌شود و عنوان پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در گیومه قرار می‌گیرد.

4-2-4-ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نام مشهور مؤلّف، نام مؤلّف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

- در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه‌بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم‌ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری ضروری است.

 4-2-5-ارجاع به وبگاه‌های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

5- مثال برای تهیۀ فهرست منابع

 ارجاع به کتاب

White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press.

 ارجاع به مقالات مجله‌ها

Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals. Current Anthropology 23 (2): 198-199.

ارجاع به مجموعه مقالات

 Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds: The development of techniques for the routine construction of hyper real simulations. In: J.A. Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, BAR int. Series 843:  47-51. 

ارجاع به مجموعه مقالات اجلاس‌ها

Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of ideals in the aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. (eds.), Proceedings of the 2004 BANEA Conference, 25-27 March 2004, Reading University, England, 148-153.

 ارجاع به پایان‌نامه

Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a bioarchaeological approach, Ph. D thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.

 6-نکات دیگر در باب ارجاع به منابع

ـ تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار، در پایین متن مقاله با حروف لاتین ذکر شود.

ـ هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی­نوشت ذکر شود.

ـ در صورتی ­که مؤلّف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف می‌شود.

ـ از  شماره‌گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

ـ منابع مقاله به صورت الفبایی و بر اساس نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می‌شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می‌شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده‌شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد.

تمامی منابع فارسی بایستی با قلم بی نازنین و انگلیسی تایمز رومن تنظیم شده و با فونت ۱۱ در مقاله درج شود و منابع فارسی باید ترجمه‌شده و با عبارت [in Persian] در داخل کورشه قرار گیرد. در ضمن از حذف منابع فارسی خودداری شود.

مدرسی، یحیی (1390)، درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

Modarresi, Y. 2017. An Introduction to Sociolinguistics. Tehran: Institute    for Humanities and Cultural Studies. [In Persian].

جعفری، آزیتا (1388)، «بررسی افزوده‌ها در زبان فارسی: بر اساس رویکردهای نقشی و صوری»، ویژه­نامه نامه فرهنگستان (دستور)، شمارۀ پنجم، اسفند 1388، صص 128-155.

Jafari, A. 2009. The study of adjuncts in Persian language: Based on formal and functional approaches. Dastoor Journal, 128-155. [In  Persian].

ـ علائم اختصاری

ج: جلد                                                ص: صفحه                                                  هـ. ش: هجری شمسی                                   

صص: صفحات                                         د: دوره                                                     هـ. ق: هجری قمری                                      

ش: شماره                                             فو: متوفی                                                  ق. م: قبل از میلاد 

همان: منبع پیشین              همان‌جا: منبع پیشین؛ همان جلد و همان صفحه                        م: میلادی