نویسنده = گراوند، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات باستان‌جانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-94

رویا خزائلی؛ مرجان مشکور؛ هما فتحی؛ مرتضی گراوند