نویسنده = نکوئی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-184

پریسا نکوئی؛ حسن فاضلی نشلی؛ اردشیر جوانمردزاده