نویسنده = صالحی، هوشیار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش متغیرهای طبیعی در مکان‌گزینی محوطه‌های باستانی دورۀ روستانشینی مطالعۀ موردی: دشت زیبری در زاگرس مرکزی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-32

کریم حاجی زاده؛ عباس رزم پوش؛ هوشیار صالحی؛ حسین غلامی