نویسنده = نعمتی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-121

محمدرضا نعمتی؛ علی صدرایی