نویسنده = شریفی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. سوزیانای میانه در پرتو سفالینه‌ها (بر اساس بررسی تپّة سبز)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-65

مهناز شریفی