تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی
تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.35948

چکیده
  سیمای باستان­شناسی غرب ایران بیانگر تحولات مهم فرهنگی ـ اجتماعی در طول ادوار مختلف پیش از تاریخ است. این منطقه که رشته­کوه­های زاگرس مرکزی بخش عمدة آن را دربر گرفته است، از اوایل قرن بیستم مورد­ ...  بیشتر