از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی: جغرافیای تاریخی سرزمین ماد ‌در دورۀ آشور نو
از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی: جغرافیای تاریخی سرزمین ماد ‌در دورۀ آشور نو

سعدی سعیدیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 71-89

https://doi.org/10.22059/jarcs.2017.61728

چکیده
  مسئلۀ جغرافیای تاریخی سرزمین مادها در زمان ذکر نخستین آنها، یعنی در دورۀ آشور نو همواره بحث‌برانگیز بوده است. مادشناسان و آشورشناسان متقدم با توجه به حدود جغرافیایی این سرزمین در دوره‌های هخامنشی، ...  بیشتر