قلعه نهبندان: شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران
قلعه نهبندان: شواهدی از دورۀ اشکانی در شرق ایران

محسن دانا؛ علیرضا نصرآبادی؛ هادی شریفان

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jarcs.2016.59491

چکیده
  شرق ایران در این مقاله بین دو منطقة شمال شرق (تقریباً معادل با استان خراسان رضوی) و جنوب شرق (تقریباً برابر با    استان­های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) تعریف می­شود که تقریباً با استان ...  بیشتر