بازنگری و تأملی در نقش برجستة محو شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم 5
بازنگری و تأملی در نقش برجستة محو شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم 5

میرزا محمد حسنی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54170

چکیده
  نقش رستم مرودشت با هشت نقش­برجستة ساسانی، از مکان‌هایی است که مجموعة کاملی از یادمان‌های دورۀ ساسانی را شامل می‌شود. هفت نقش از هشت نقش­برجستة موجود، با توجه به سلامتی نسبی بارها بررسی شده‌اند. ...  بیشتر