بازسازی تاریخ پادشاهی پارس در دوران اشکانی
بازسازی تاریخ پادشاهی پارس در دوران اشکانی

یعقوب محمدی‌فر؛ علیرضا خونانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 149-165

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54180

چکیده
  ساختار غیر تمرکزگرایی در دوران اشکانی دارای ویژگی­های مثبت و منفی است. با وجود مشکلاتی که ممکن بود به واسطه این نظام پیش آید، شاهان اشکانی با پیروی از این سیاست، شرایط را برای رشد و شکوفایی بسیاری از ...  بیشتر