بررسی و مطالعه سفال‌های دورۀ ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی ارزانفود‌
بررسی و مطالعه سفال‌های دورۀ ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی ارزانفود‌

محمد ابراهیم زارعی؛ علی خاکسار؛ عباس مترجم؛ فرهاد امینی؛ اعظم دینی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.54174

چکیده
  با وجود مطالعات و کاوش‌هایی که در محوطه­های دورۀ اسلامی صورت گرفته و به وسیلۀ آن تا اندازه­ای وضعیت سفالگری ایران دورۀ اسلامی مشخص شده است، هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه، به­ویژه دربارۀ مراکز ...  بیشتر