روند ضرب سکه در حکومت یونانی باختر از ابتدا تا سقوط
روند ضرب سکه در حکومت یونانی باختر از ابتدا تا سقوط

نعمت‌اله علی‌محمدی؛ محرم باستانی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50397

چکیده
  سکه و روند ضرب آن، به عنوان یکی از شاخص‌های تمدن به حساب می‌آید که در ادوار تاریخی دچار تغییر و تحول می‌شوند. شدت ضعف و قوت حکومت‌ها در روند آنها تأثیری به­سزای داشته است؛ بهطوری­که در یک زمان در ...  بیشتر