سیستان در دوران اسلامی با اتکاء بر شواهد باستان‌شناسی
سیستان در دوران اسلامی با اتکاء بر شواهد باستان‌شناسی

حمید حسنعلی‌پور؛ حسن کریمیان؛ سیدرسول موسوی حاجی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50396

چکیده
  به­رغم وسعت چشمگیرسیستان و شرایط تمدن­ساز دلتای هیرمند، اطلاعات اندکی از تمدن‌های کهن این سرزمیندر دست است. اگرچه محوطه­های غنی و کم­نظیر شهر سوخته، دهانه­غلامان و کوه خواجههریک اطلاعات ارزشمندی ...  بیشتر