معمای سنگ میانی در کاخ مرکزی تخت جمشید
معمای سنگ میانی در کاخ مرکزی تخت جمشید

شاهرخ رزمجو

دوره 7، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.57748

چکیده
  یکی از کاربری‌های پیشنهاد شده برای بناهای تخت ­جمشید، کاربری تقویمی و نجومی است. با اینکه شواهد زیادی از این کاربری در تخت­ جمشید وجود ندارد، اما در این نظریه به سنگ چهارگوشی در کف کاخ مرکزی تخت­ ...  بیشتر