طراحی سبزراههای شهری برای ایجاد پیوستگی بین ساختارهای  طبیعی ـ تاریخی درون‌شهری(مطالعه: شهرری)
طراحی سبزراههای شهری برای ایجاد پیوستگی بین ساختارهای طبیعی ـ تاریخی درون‌شهری(مطالعه: شهرری)

هما ایرانی بهبهانی؛ مریم برنجی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 45-64

چکیده
  در سالهای اخیر با افزایش روند گسترش شهرها‌، علاوه بر کاهش تدریجی محیط‌های طبیعی درون‌شهری، پیوستگی بین محیطهای طبیعی نیز از بین رفته به‌طوری‌که محیطهای طبیعی درون‌شهری همچون لکه‌هایی مجزا از بستر ...  بیشتر