نویسنده = علیرضا هژبری نوبری
الگوهای استقراری محوطه های عصر مفرغ حوضۀ اترک در شمال شرق ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 293-317

10.22059/jarcs.2021.279390.142703

علیرضا هژبری نوبری؛ رافائل بیشونه؛ نسا جودی


بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 267-283

10.22059/jarcs.2020.256843.142561

علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر


بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 227-244

10.22059/jarcs.2019.73115

نوشین کبوتری؛ علیرضا هژبری نوبری