نویسنده = نوری شادمهانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ساختار، کارکرد و گاه نگاری کوره‌ی سفالگری مشکویه (مشکین تپه)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-271

رضا نوری شادمهانی