نویسنده = حسنی، میرزا محمد
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری و تأملی در نقش برجستة محو شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم 5

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-37

میرزا محمد حسنی