نویسنده = فاضلی نشلی، حسن
تعداد مقالات: 4
2. برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه داده‌های سفالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-74

10.22059/jarcs.2018.220765.142355

نرجس حیدری؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حسن فاضلی نشلی


3. گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری


4. تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 119-133

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی