مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان
مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان

مصطفی رضائی؛ مریم محمدی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 139-159

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.261673.142595

چکیده
  محوطه اَنداجین یکی از محوطه‌های شاخص و وسیع دوره اسلامی دشت همدان ـ بهار است که در 8 کیلومتری شمال شهر همدان در دشت حاصلخیز قُرُق قرار گرفته است. این پژوهش باهدف مطالعه جغرافیای تاریخی، پیشینه فرهنگی ...  بیشتر