پژوهشی در تکوین و تحول آرامگاه‌های برجی پرّه‌دار در معماری اسلامی ایران مورد مطالعاتی: برج اظهر درگزین
پژوهشی در تکوین و تحول آرامگاه‌های برجی پرّه‌دار در معماری اسلامی ایران مورد مطالعاتی: برج اظهر درگزین

ﺭﺿﺎ ﻧﻆﺮﻱ اﺭﺷﺪ؛ حسن کریمیان

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.290416.142790

چکیده
  آرامگاه‌ها و یادمان‌های تدفینی در فرهنگ، تمدن و معماری دوران اسلامی همواره جایگاه برجسته و والایی داشته‌اند و بخش اعظمی از روند تکامل معماری دوران اسلامی در آن‌ها قابل مشاهده و پیگیری است. آرامگاه ...  بیشتر