مهر استوانه‌ای کتیبه‌دار با نقش شترمرغ از گورستان لما
مهر استوانه‌ای کتیبه‌دار با نقش شترمرغ از گورستان لما

امیرساعد موچشی؛ محمدجواد جعفری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.56679

چکیده
  در فصل سوم کاوش گورستان لما (چال شاهین لما)، یک مهر استوانه­ای کتیبه­دار و منقوش به دست آمد که با توجه به اهمیت این یافتۀ فرهنگی، این مهر معرفی، مقایسه و تحلیل شده است. مهر مذکور بر تداوم شیوۀ کوچ­نشینی ...  بیشتر