نگرشی تطبیقی به فلزکاری ایران از سده‌های دهم تا چهاردهم هجری
نگرشی تطبیقی به فلزکاری ایران از سده‌های دهم تا چهاردهم هجری

عبدالکریم عطارزاده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.269972.142644

چکیده
  انقلاب صنعتیِ غرب، سبب شد صنایع دستی ایران به‌تدریج از میدان رقابت خارج شود. این تغییر وضعیت یکسان نبود. فلزکاری با ویژگیهای متنوع، در رویارویی با پدیدة انقلاب صنعتی به‌صورت یکسان تحت تأثیر قرار نگرفت. ...  بیشتر