بررسی و تحلیل صحنه بزم در نقوش برجسته الیمایی با معرفی نقش برجسته نویافته
 سنگ ماهی در اندیکا- مسجد سلیمان
بررسی و تحلیل صحنه بزم در نقوش برجسته الیمایی با معرفی نقش برجسته نویافته سنگ ماهی در اندیکا- مسجد سلیمان

یعقوب محمدی فر؛ افراسیاب گراوند؛ عباس مترجم

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 239-256

https://doi.org/10.22059/jarcs.2012.35384

چکیده
  منطقه الیمایی شامل جلگه‌های مرتفع و دره‌‌های کوه‌های بختیاری در شرق رود کارون و در حقیقت همان شمال شرقی خوزستان است. هرچند تعیین حدود دقیق این منطقه بسیار دشوار است ولی وسعت این منطقه در طول ...  بیشتر