نویسنده = بایرام زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-184

10.22059/jarcs.2019.68537

صدرالدین طاهری؛ رضا بایرام زاده