نویسنده = نوکنده، جبرئیل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات باستان‌سنجی و مرمتی بر روی منتخبی از اشیاء مس-پایة دورۀ مفرغ پایانی از تپۀ بازگیر، دشت گرگان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-128

مرضیه مصلحی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ نیما نظافتی؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی