نویسنده = اکبری، پریوش
تعداد مقالات: 1
1. حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه‌ای از اوایل دوره قاجار

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 193-219

پریوش اکبری؛ هایده لاله؛ علی شجاعی اصفهانی